Dziś publikujemy drugą część (rozdziały VIII-XVI) streszczenia przyjętej podczas III Plenum KC KPCh XVIII kadencji „Decyzji w sprawie kilku istotnych kwestii dotyczących wszechstronnego pogłębienia reform”. 

Tekst „Decyzji” podzielono na 16 rozdziałów (w streszczeniu oznaczonych cyframi rzymskimi) oraz 60 fragmentów (ponumerowanych w streszczeniu za pomocą cyfr arabskich).

Tytuły poszczególnych rozdziałów przytaczamy w pełnym przekładzie, fragmenty streszczamy jedynie, oznaczając dosłowne cytaty kursywą.

Pierwsza część streszczenia (rozdziały I-VII) opublikowana została tutaj.

***

„Decyzja KC w sprawie kilku istotnych kwestii dotyczących wszechstronnego pogłębienia reform”

(część II)

VIII. Wzmocnienie systemu politycznego demokracji socjalistycznej

27. Wzmocnienie pozycji i roli zgromadzeń przedstawicieli ludowych. Podniesienie jakości stanowionego prawa, zapobieganie prawnemu ugruntowaniu lokalnego protekcjonizmu i sektorowych interesów.

28. Systemowy rozwój systemu konsultacji politycznych na wszystkich szczeblach, w tym konsultacji w sprawie stanowionego prawa i podejmowanych decyzji administracyjnych. Budowa systemu doradztwa politycznego poprzez wzmocnienie nowego rodzaju think-tanków o chińskiej specyfice.

29. Rozwój demokracji na najniższym szczeblu, rozwój mechanizmów demokratycznych w organizacjach społecznych.

IX. Budowa Chin rządzonych przez prawo

30. Konstytucja jest fundamentalnym prawem gwarantującym rozkwit i długotrwałą stabilność partii i państwu. Wzmocnienie autorytetu konstytucji. Budowa powszechnego systemu doradztwa prawnego, porządkowanie przepisów, upowszechnianie wiedzy na temat prawa.

31. Uporządkowanie i koncentracja kompetencji w zakresie egzekwowania przepisów prawa, eliminacja nakładania się kompetencji w tym zakresie.

32. Wzmocnienie niezależności sądownictwa i prokuratury. Rozważenie odseparowania wymiaru sprawiedliwości od administracji. Ujednolicenie stosowania przepisów prawa.

33. Reforma systemu orzekania (w tym tzw. komitetów orzeczniczych), wprowadzenie zasady orzekania przez rozpoznającego sprawę i odpowiedzialności za orzeczenia. Uporządkowanie właściwości sądów, systemu instancyjnego oraz nadzoru nad orzecznictwem. Zwiększenie przejrzystości sądownictwa, publikacja orzeczeń sądów.

34. Lepsze uregulowanie procedur dotyczących zabezpieczania majątków na potrzeby postępowań. Stopniowe ograniczanie katalogu przestępstw zagrożonych karą śmierci. Likwidacja systemu reedukacji przez pracę. Udoskonalenie systemu resocjalizacji, włączenie czynnika społecznego do procesu resocjalizacji. Wzmocnienie roli prawników w ochronie praw obywateli.

X. Wzmocnienie systemu organiczeń władzy i nadzoru nad sprawowaniem władzy

35. Ukształtowanie systemu ograniczającego władzę i mechanizmów koordynacji sprawowania władzy. Jasne określenie kompetencji organów państwa na wszystkich szczeblach.

36. Intensyfikacja walki z korupcją. Reforma systemu kontroli nad dyscypliną partyjną, wzmocnienie kontroli komisji kontroli dyscypliny nad działaniami komitetów partyjnych danego szczebla. Wprowadzenie systemowych gwarancji niezależności organów antykorupcyjnych. Stały nadzór Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny nad działaniami centralnych organów.

37. Walka z formalizmem, biurokratyzmem, hedonizmem i rozpasaniem. Redukcja liczby zebrań i dokumentów oficjalnych. Ograniczenie materialnych przywilejów aparatu, rozważenie wprowadzenia systemu oficjalnych rezydencji. Rygorystyczne egzekwowanie przepisów dotyczących związków rodzin wysokich urzędników z biznesem i obejmowania przez ich członków stanowisk w administracji lub organizacjach społecznych.

XI. Innowacje w sferze kultury

Wzmocnienie kulturowego soft power Chin.

38. Oddzielenie przedsiębiorstw i instytucji kulturalnych od administracji. Odejście od organizowania działalności kulturalnej przez władze w kierunku nadzoru nad nią. Utrzymanie systemu kierowania opinią publiczną.

39. Komercjalizacja państwowych instytucji kultury. Dopuszczenie sektora prywatnego do działalności wydawniczej skierowanej do zagranicy i działalności wydawniczej w internecie, jak również do udziału w produkcji filmów finansowanych ze środków publicznych. Rozdzielenie funkcji producenckich i nadawczych, z zachowaniem systemu licencji nadawczych i licencjonowania publikacji.

40. Zmiana sposobu zarządzania instytucjami kultury, tworzenie rad bibliotek, muzeów, galerii i innych instytucji kultury.

41. Wzmocnienie promocji kulturalnej za granicą. Włączanie organizacji społecznych i przedsiębiorstw z kapitałem chińskim w tworzenie Instytutów Konfucjusza i centrów kultury chińskiej za granicą. Ochrona bezpieczeństwa kultury narodowej z jednoczesną recepcją wszystkich wybitnych osiągnięć kulturalnych z zagranicy.

XII. Reformy i innowacje w sferze społecznej

42. Pogłębienie reform w edukacji, promocja podstawowych wartości socjalistycznych i wspaniałej tradycyjnej chińskiej kultury. Działania na rzecz sprawiedliwego dostępu do edukacji, niwelowanie różnic między szkołami w różnych regionach, w miastach i wsiach. Porzucenie praktyki tworzenia szkół kluczowych [tj. z przywilejami w dostępie do zasobów edukacyjnych]. Zmniejszenie obciążenia uczniów nauką. Reformy systemu egzaminów, odejście od systemu, w którym jeden egzamin decyduje o przyszłości ucznia. Poszerzenie autonomii szkół i uczelni.

43. Sprzężenie rozwoju gospodarczego z zatrudnieniem, rozbudowa systemu kształcenia ustawicznego. Działania na rzecz zatrudnienia absolwentów.

44. Racjonalna dystrybucja dochodów. Silniejsze gwarancje płacy minimalnej i wypłat wynagrodzeń, wzmocnienie systemu zbiorowych negocjacji wynagrodzeń. Wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, zwłaszcza drobnych. Doskonalenie podatkowych i innych (zabezpieczenie społeczne, transfery) instrumentów systemu redystrybucji. Odpisy podatkowe za darowizny na cele społeczne. Budowa systemu informacji o majątkach. Podniesienie dochodów najmniej zarabiających, zwiększenie udziału osób o średnich dochodach w społeczeństwie.

45. Reforma systemu emerytalnego (wysokość emerytur ma odzwierciedlać wysokość wnoszonych składek). Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim czasie. Przeanalizowanie kwestii stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Urynkowienie i dywersyfikacja działalności funduszy emerytalnych. Rozbudowa systemu usług skierowanych do osób starszych.

46. Odejście od praktyki uzupełniania wpływów placówek ochrony zdrowia zyskami ze sprzedaży leków, racjonalizacja cen leków i usług medycznych. Zachęty do tworzenia niepublicznych placówek medycznych, zwłaszcza niekomercyjnych. Dopuszczenie kapitału prywatnego do udziału w restrukturyzacji placówek opieki zdrowotnej. Dopuszczenie wieloetatowości lekarzy. Włączenie prywatnych placówek medycznych do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dopuszczenie posiadania dwójki dzieci dla rodziców, z których jeden jest jedynakiem.

XIII. Innowacje w systemie zarządzania społeczeństwem

47. Wzmocnienie kierowniczej roli Partii i roli władz, z jednoczesnym stymulowaniem samoregulacji społecznej.

48. Zmiana relacji państwo-organizacje społeczne, oddzielenie organizacji społecznych od administracji. Powierzenie organizacjom społecznym niektórych zadań. Rozdział organizacji gospodarczych i branżowych od państwa. Wzmocniony nadzór nad działalnością zagranicznych organizacji pozarządowych w Chinach.

49. Doskonalenie systemu oceny ryzyka związanego z istotnymi decyzjami politycznymi. Korekta niezgodnych z prawem lub niewłaściwych działań administracji publicznej.

50. Ujednolicenie systemu nadzoru nad żywnością i lekami. Wzmocnienie kontroli nad internetem. Zapewnienie państwu bezpieczeństwa informacyjnego. Utworzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

XIV. Przyspieszenie budowy cywilizacji ekologicznej

51. Inwentaryzacja zasobów naturalnych i uporządkowanie systemu korzystania z nich. Planowanie przestrzenne z rozdziałem przestrzeni produkcyjnych, życiowych i ekologicznych. Ujednolicenie systemu korzystania z gruntów państwowych.

52. Tworzenie mechanizmu monitorowania obciążeń środowiska. Likwidacja systemu oceny działań władz lokalnych przez pryzmat wskaźników ekonomicznych. Ocena urzędników odpowiedzialnych za poszczególne tereny na podstawie stanu środowiska naturalnego. System dożywotniego ścigania odpowiedzialnych za szkody w środowisku.

53. Opłaty za korzystanie z zasobów naturalnych i odszkodowania za szkody w środowisku, w oparciu o relację podaż-popyt, rzadkość zasobów, koszty szkód ekologicznych i koszty rekultywacji. Odpowiedzialność materialna za szkody ekologiczne. Zalesianie i rekultywacja stepów. Rozwój systemu obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla, odprowadzania ścieków, korzystania z wody.

54. Niezwłoczne upublicznianie informacji o stanie środowiska.

XV. Pogłębianie reform obrony narodowej i armii

55. Optymalizacja struktury i podziału kompetencji w dowództwie sił zbrojnych. Optymalizacja rozmiarów i struktury armii, korekta proporcji liczebnych między rodzajami sił zbrojnych, oficerami a żołnierzami, redukcja personelu niebojowego.

56. Reforma systemu gospodarki finansowej w armii i nadzoru nad jej budżetem. Koncentracja decyzji finansowych i zakupów. Reforma wojskowej opieki zdrowotnej i innych zabezpieczeń socjalnych dla wojska.

57. Dopuszczenie najlepszych przedsiębiorstw prywatnych do badań i dostaw na potrzeby wojska oraz serwisowania sprzętu wojskowego.

XVI. Wzmocnienie i udoskonalenie przywództwa Partii w zakresie wszechstronnego pogłębiania reform

58. Zdecydowana ochrona autorytetu partyjnej centrali, zagwarantowanie sprawnego wykonywania nakazów, niewzruszona realizacja decyzji reformatorskich władz centralnych. Powołanie Grupy Kierowniczej do spraw Wszechstronnego Pogłębiania Reform. Wdrażanie reform na wszystkich szczeblach.

59. Optymalizacja systemu zarządzania aparatem partyjnym. Konkurencyjne wybory na stanowiska partyjne. Rozbijanie resortowych układów w aparacie, poszerzanie kanałów selekcji kandydatów na stanowiska.

60. Tworzenie mechanizmów społecznej partycypacji w reformach, pełne wykorzystanie społecznej aktywności i innowacyjności. Zachęty do konsultowania decyzji na szczeblu lokalnym i podstawowym ze społeczeństwem.

Wszyscy partyjni towarzysze muszą skupić się wokół centralnych organów Partii z sekretarzem generalnym tow. Xi Jinpingiem na czele.

 Skomentuj