Redakcja NaTematChin przygotowała robocze tłumaczenie wybranych fragmentów opublikowanego dziś komunikatu III Plenum KC KPCh XVIII kadencji. Komunikat stanowi podsumowanie decyzji podjętych podczas posiedzenia Komitetu Centralnego, wskazując (choć w charakterystyczny dla partyjnego dyskursu i nie do końca zapewne dla wielu czytelników zrozumiały sposób) kierunki i założenia planowanych przez nowe chińskie przywództwo reform.

Wyboru prezentowanych tu fragmentów tekstu (tłumaczenie całości było niemożliwe ze względów czasowych) dokonano z myślą o pokazaniu z jednej strony języka, jakim operuje się w tego rodzaju dokumentach, a z drugiej – tych kwestii, które mogą (choć nie muszą!) stanowić zapowiedź istotnych reform.

Wytłuszczono fragmenty, które – jak się wydaje – zawierają szczególnie istotne zapowiedzi.

Tłumaczenie, jak już wspomniano, ma charakter roboczy.

14 listopada niniejszy post został przeredagowany – uzupełniono przekład o kilka dodatkowych fragmentów komunikatu. Zostały one wyróżnione niebieską czcionką.

***

Komunikat III Plenum KC KPCh XVIII kadencji

(przyjęty 12 listopada 2013 roku)

Plenum wysłuchało sprawozdania z prac wygłoszonego w imieniu Biura Politycznego przez Xi Jinpinga i odbyło nad nim dyskusję, a także przyjęło „Decyzję Komitetu Centralnego w sprawie kilku istotnych kwestii dotyczących wszechstronnego pogłębienia reform”. Xi Jinping przedstawił Plenum uzasadnienie projektu „Decyzji”.

Ogólnym celem wszechstronnego pogłębiania reform jest udoskonalenie i rozwinięcie systemu socjalistycznego o chińskiej specyfice, poprawa systemu rządzenia państwem i unowocześnienie kompetencji w zakresie rządzenia. Konieczne jest położenie większego nacisku na systemowość reform, ich kompletność i współdziałanie w ich realizacji. Konieczne jest przyspieszenie rozwoju socjalistycznej gospodarki rynkowej, demokratycznej polityki, postępowej kultury, harmonijnego społeczeństwa i cywilizacji ekologicznej. Trzeba pozwolić na konkurencję i uwolnienie potencjału całej siły roboczej, wiedzy, technologii, [umiejętności] zarządzania i kapitału, a także pozwolić wytrysnąć wszystkim źródłom tworzącym społeczne bogactwo. Należy sprawić, aby owoce rozwoju w większym stopniu i w bardziej sprawiedliwy sposób były udziałem całego narodu.

Należy pogłębiać reformy systemu gospodarczego wokół działań na rzecz uczynienia z rynku czynnika o decydującym znaczeniu dla alokacji zasobów, utrzymać i udoskonalić podstawowy system gospodarczy, przyspieszyć doskonalenie nowoczesnego systemu rynkowego, systemu kontroli makroekonomicznej i otwartego systemu gospodarczego. Należy przyspieszyć transformację modelu rozwoju gospodarczego, budowanie nowego rodzaju państwa, działania na rzecz bardziej efektywnego, bardziej sprawiedliwego i bardziej trwałego rozwoju.

Wszechstronne pogłębianie reform opierać się musi na podstawowym fakcie: Chiny na długi czas znajdować się będą na wczesnym etapie socjalizmu. Musi niezmiennie opierać się na wielkiej, strategicznej konkluzji: rozwój pozostaje kluczem do rozwiązania wszystkich problemów Chin. Gospodarka jest sercem [wysiłków reformatorskich].

Reforma systemu gospodarczego jest głównym elementem wszechstronnego pogłębiania reform. Kluczową kwestią jest należyte rozwiązanie [problemu] relacji między państwem a rynkiem, sprawienie, aby to rynek odgrywał decydującą rolę w alokacji zasobów, a państwo lepiej wypełniało swoją rolę.

Najważniejsze jest utrzymanie kierowniczej roli Partii i pełna realizacja podstawowej linii Partii. Nie [można] kroczyć starą ścieżką zamknięcia i skostnienia ani zejść na manowce zmiany sztandaru, [trzeba] zdecydowanie kroczyć drogą socjalizmu o chińskiej specyfice, zapewniającą od początku do końca prawidłowy kierunek reform.

Do roku 2020 osiągnięte zostać mają decydujące rezultaty reform w najważniejszych obszarach i kluczowych ogniwach [systemu].

[Plenum] podkreśliło [konieczność] utrzymania i doskonalenia podstawowego systemu gospodarczego, przyspieszenia doskonalenia nowoczesnego systemu rynkowego, przyspieszenia transformacji kompetencji administracji publicznej, pogłębienia reform systemu fiskalnego, zbudowania mechanizmu integracji rozwoju miast i wsi, budowania otwartego systemu gospodarczego, wzmocnienia procesu budowania socjalistycznej demokracji, osiągnięcia postępów w budowaniu Chin rządzonych przez prawo, wzmocnienia systemu ograniczeń władzy i nadzoru nad [sprawowaniem] władzy.

Sektor publiczny i sektor prywatny są ważnymi częściami składowymi socjalistycznej gospodarki rynkowej, jak również ważnymi podstawami rozwoju społeczno-gospodarczego Chin.

Trzeba bez wahania stymulować, wspierać i przewodzić rozwojowi niepublicznego sektora gospodarki, dając upust dynamice i innowacyjności tego sektora. Należy udoskonalić system ochrony praw majątkowych, aktywnie rozwijać mieszany [publiczno-prywatny] sektor gospodarki, działać na rzecz modernizacji przedsiębiorstw państwowych.

Tworzenie spójnego i otwartego systemu rynkowego z uporządkowaną konkurencją jest podstawą działań na rzecz uczynienia z rynku czynnika odgrywającego decydującą rolę w alokacji zasobów. Konieczne jest przyspieszanie tworzenia nowoczesnego systemu rynkowego, w którym przedsiębiorstwa działają samodzielnie i uczciwie konkurują, konsumenci dokonują swobodnych wyborów, a towary i zasoby znajdują się w wolnym obrocie. Należy usuwać bariery rynkowe, podnosząc efektywność alokacji zasobów, która powinna odbywać się na bardziej sprawiedliwych zasadach. Należy tworzyć sprawiedliwe, otwarte i przejrzyste reguły rynkowe i doskonalić mechanizmy kształtowania cen, w których rynek powinien odgrywać główną rolę. Należy tworzyć jednolity rynek gruntów budowlanych obejmujący miasto i wieś. Należy doskonalić system finansowy.

Konieczna jest poważna transformacja kompetencji administracji publicznej, pogłębienie reform systemu administracyjnego i innowacje w dziedzinie metod administrowania.

Należy wzmacniać wiarygodność i sprawność organów państwa, budować administrację publiczną rządzoną prawem i spełniającą funkcje usługowe. Należy usprawnić kontrolę makroekonomiczną, w pełni i właściwie wykonywać kompetencje władzy publicznej, optymalizować strukturę administracji, a także podnosić poziom naukowego zarządzania [państwem].

Należy zreformować system zarządzania budżetami, udoskonalić system poboru podatków i zbudować system, w którym odpowiedzialność za wydatki odpowiada kompetencjom [danego szczebla administracji].

Strukturalny dualizm miast i wsi jest główną przeszkodą w integrowaniu rozwoju miast i wsi. Należy stworzyć nowy rodzaj relacji między przemysłem i rolnictwem oraz między miastem a wsią, w którym przemysł stymuluje rolnictwo, a miasta stają się motorem rozwoju wsi, aby szersze rzesze chłopów na równych zasadach uczestniczyć mogły w modernizacji, wspólnie [z innymi obywatelami] korzystając z owoców modernizacji. Należy przyspieszyć tworzenie nowego modelu gospodarowania w rolnictwie, przyznając chłopom większe prawa majątkowe, jak również działać na rzecz zrównoważonego podziału publicznych zasobów między miasto i wieś.

Utworzona zostanie Komisja ds. Bezpieczeństwa Narodowego, udoskonalony zostanie system bezpieczeństwa narodowego i strategia bezpieczeństwa narodowego.

Władze centralne powołają Grupę Kierowniczą do spraw Wszechstronnego Pogłębiania Reform, której zadaniem będzie ogólne planowanie reform, ich przygotowanie i koordynacja, jak również całościowa realizacja i nadzór. Komitety partyjne wszystkich szczebli muszą sumiennie przyjąć odpowiedzialność za kierowanie reformami.

Plenum podkreśliło, że wszyscy partyjni towarzysze muszą ujednolicić myślenie i działania [w kierunku] ważnych decyzji Komitetu Centralnego dotyczących wszechstronnego pogłębiania reform.

Tłumaczenie powstało na podstawie tekstu ogłoszonego przez Agencję Prasową Xinhua.5 Komentarze

 1. Tomasz Kaminski mówi:

  Wyglada na zapowiedz reformy rolnej i prywatyzacji ziem na wsiach. Duza rzecz.

 2. Mariusz Rukat mówi:

  Czyżby po kilkudziesięciu latach funkcjonowania stosunkowo stabilnego systemu kierowania siłami zbrojnymi na najwyższym szczeblu polityczno-wojskowym Chiny zdecydowały się zdublować, bądź transformować organ Centralnej Komisji Wojskowej w instytucję Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego? Czy może jest to tylko zmiana nazwy dla tego samego gremium najwyższych przedstawicieli wojskowych?

 3. Marta Jagusztyn mówi:

  Jeżeli interesuje Was co może oznaczać zamieszczona w komunikacie III Plenum zapowiedź innowacyjnego zarządzania społeczeństwem (创新社会治理) i stymulowania witalności organizacji społecznych (激发社会组织活力) – które nie znalazły się w powyższym skrócie, choć są istotne zapraszam na spotkanie z przedstawicielami chińskiego trzeciego sektora w sobotę 16 listopada o 18:30. Gościć nas będzie Instytut Studiów Zaawansowanych. Stronę eventu znajdziecie na facebook’u.

 4. LEAM Komentarze 11: Nowy chiński manifest kapitalistyczny | LEAM Plus mówi:

  [...] z III Plenum, którego fragmenty zostały przetłumaczone na język polski przez redakcję portalu NaTematChin.pl, wielokrotnie można się na niego natknąć. Co bowiem zapowiadają w Komunikacie dotyczącym [...]

 5. Tao Me Ke mówi:

  kwintesencją calego komunikatu i częsci poswięconej gospodarce jest zdanie: „Kluczową kwestią jest (…) aby to rynek odgrywal decydujaca role w alokacji zasobow (…).”

Skomentuj